Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe:

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe, sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci  proizvoda koje Frϋhwald d.o.o. Dicmo, Prisoje 24, sklapa sa svojim kupcima. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pisanom obliku od kupca i prodavatelja.

(2)  Frϋhwald d.o.o će ove opće uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim svim poslovnim partnerima.

(3) Temeljem ovih uvjeta Frϋhwald d.o.o nastupa kao proizvođač i prodavatelj betonskih proizvoda, ali i  kao prodavatelj određene robe koje nije proizvođač i koja je u svezi s betonskim elementima.

II. Ponude:

(1) Ponude koje Frϋhwald d.o.o daje, nisu obvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Valjanost ponude je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove isporuke i ostale uvjete.

(2) Narudžbe proizvoda  vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno uz odgovarajuće bilješke.

(3) Frϋhwald d.o.o zadržava pravo ne-prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih  razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.

(4) Sve prodaje i isporuke  će se vršiti prema ovim uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun:

(1) Cijena proizvoda obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Frϋhwald d.o.o.

(2) U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.

(3) Frϋhwald d.o.o je ovlašten izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Izmjene cjenika neće se odnositi  na prije  sklopljene Ugovore.

(4) Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Frϋhwald d.o.o, utovareno.

(5) Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine proizvoda temeljem uredno potpisane otpremnice.

(6) Frϋhwald d.o.o proizvodi se isporučuju na paletama 80×120 cm. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 14,60 €/kom (PDV nije uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Frϋhwald d.o.o će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta. Kupac na lager može dovesti i zamjenske palete. U tom slučaju na otpremnim dokumentima i računu neće biti evidentirane.

IV: Isporuka Robe:

(1 ) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.

(2) Uobičajeni rokovi isporuke proizvoda su 10-15 radnih dana ukoliko proizvoda nema na skladištu; ukoliko je proizvod na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-3 radna dana.

(3) Ukoliko kupac prije preuzimanja proizvoda  iz bilo kojeg razloga odustane od narudžbe, dužan je Frϋhwald d.o.o naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručenih, a neisporučenih proizvoda.

(4) lsporukom proizvoda obveza Frϋhwald d.o.o smatra se izvršenom.

V. Plaćanje:

(1 ) Sva plaćanja za isporučene proizvode  se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom, uz definirana sredstva osiguranja plaćanja.

(2) Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna.

(3) Za zakašnjela plaćanja Frϋhwald d.o.o će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko nije drugačije  ugovoreno.

VI. Pravo zadržavanja vlasništva:

(1) Frϋhwald d.o.o zadržava vlasništvo na proizvod koji je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za proizvod.

(2) Ukoliko Frϋhwald d.o.o zbog neplaćanja kupca preuzme proizvod natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta i proizvod mora vratiti u stanju u kojem mu je bio i isporučen.

(4) Ukoliko povrat proizvoda više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se  proizvod vrati izrazito oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat proizvoda u obvezi platiti Frϋhwald d.o.o  i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučenih proizvoda.

VII. Jamstva i garancije:

(1) Frϋhwald d.o.o jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda, u okvirima zakonskih odredbi.

(2) Na zahtjev kupca, Frϋhwald d.o.o će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučenih proizvoda  važećim hrvatskim propisima i standardima.

(3) Garancija na proizvode betonske galanterije Frϋhwald d.o.o, iznosi dvije godine od dana isporuke.

VIII. Prigovori kupca (Reklamacije):

(1) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici, i to odmah prilikom primitka proizvoda.

Za sve eventualne prigovore u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja proizvoda dostaviti zapisnik o uočenim nedostacima.

(2) Prigovori izvan navedenog roka neće biti uvaženi.

(3) Proizvod za koji kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojen (ne ugrađen), te će Frϋhwald d.o.o i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje proizvoda, te će ista biti po mogućnosti i fotografirana.

IX. Povrat proizvoda:

(1) Frϋhwald d.o.o će na zahtjev kupca odobriti povrat proizvoda uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.

(2) Povrat proizvoda se odobrava za proizvod u svom originalnom pakiranju (isključivo pune neraspakirane palete). U protivnom, isti neće biti preuzet.

(3) Prilikom povrata kupac mora predočiti potvrdu o preuzimanju proizvoda (otpremnicu) na kojoj je navedena vrsta proizvoda i količina.

X. Završne odredbe:

(1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

XI. Stupanje na snagu:

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2016. godine.

U Dicmu, 03.03.2018.

Za Frϋhwald d.o.o:

Anita Bralić, direktor